เทศบาลตำบลตรอน

.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบล

ยุทธศาสตร์หลัก

“ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการโครงสร้างพื้นฐาน,เศรษฐกิจ,สังคม,

   การเมืองการบริหาร,สาธารณสุข,การศึกษาและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม”

                   ยุทธศาสตร์รอง

                            -   การพัฒนาเศรษฐกิจให้ชุมชนเข็มแข็ง

                            -   การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน

                            -   การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

                            -   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                            -   การส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

                            -   การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

                            -   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม